Fråga facket Fråga facket

Kongressbeslut

Miljö LO-kongressens beslut 2016 angående klimat-, miljö- och energipolitik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Klimat och energi

 • Att LO, i distrikten och centralt, i den mån det är möjligt ska använda förnyelsebar energi.
 • Att LO förstärker arbetet för en hållbar tjänsteproduktion med klimatsmarta lösningar.
 • Att stimulera en högre ambition i klimatsmart renovering av det befintliga bostadsbeståndet.
 • Att en bred blocköverskridande överenskommelse nås med utgångspunkten att skapa förutsättningar för en långsiktig och stabil energiförsörjning samt att fokus bör vara en så liten global klimatinverkan som möjligt med hänsyn till de internationella konkurrensvillkor som den svenska industrin utsätts för.
 • Att LO tar fram och antar en sammanhållen miljö-klimat-, resurseffektivitets- och hållbarhetspolitik som beskriver vad LO ska uppnå med sitt miljö-klimat-, resurseffektivitets-, och hållbarhetsarbete samt hur LO säkerställer att så sker.
 • Att ett internationellt inriktat projekt som undersöker vilka av FNs 17 hållbarhetsmål inklusive delmål som LO och förbunden kan bidra mest till att nå via den politik LO driver internationellt kopplat till förbundens arbete på hemmaplan och det arbete som LO och förbundens internationella utvecklingsprojekt kan bidra till.
 • Att LO tillsammans med förbunden tar fram ett klimatpolitiskt handlingsprogram.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att en bred blocköverskridande överenskommelse nås med utgångspunkten att trygga en stabil elproduktion som har en liten inverkan på miljö och klimat, med hänsyn till internationella konkurrensvillkor.
 • Att det sker en skyndsam översyn av nuvarande regler och processer för beviljande av miljötillstånd för industriell verksamhet, i syfte att föreslå förändringar med sikte att minst halvera processtiderna för industriella miljötillstånd samt att nya och effektivare regler ska vara på plats senast 2018.

Klimatsmart bostadspolitik

 • Att stimulera en högre ambition i klimatsmart renovering av det befintliga bostadsbeståndet.
 • Att LO ska verka för att miljöpremie för upprustning av hyresrätter införs.
 • Att LO ska verka för att det tillförs ekonomiska stimulanser för att öka bostadsbyggandet samt vidta åtgärder som minskar bostadssektorns klimatpåverkan.