Fråga facket Fråga facket

Kongressbeslut

Arbetsmarknad LO-kongressens beslut 2016 angående näringspolitik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Branschprogram

 • Att LO ska ta fram ett bransch- och näringspolitiskt program, som tar sin utgångspunkt i dagens näringsstruktur.
 • Att LO ska verka för att det tas fram branschprogram för svenska nyckelbranscher, att programmen tillförs rikligt med resurser och att valet av program sker i samråd med arbetsmarknadens parter
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för statliga satsningar som stimulerar fler mindre och medelstora företag, inom såväl tillverkning som företagsnära tjänsteproduktion, att satsa på forskning och utvecklandet av nya innovativa lösningar.
 • Att synliggöra tjänstesektorns växande betydelse för svensk ekonomi.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att i linje med vad som beskrivs i motionen verka för att nationella satsningar genomförs för att stödja förbättrad produktivitet i näringslivet och offentliga verksamheter genom ett utvecklat arbetsliv.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att i linje med vad som beskrivs i motionen verka för att ett nationellt kunskaps- och utvecklingscentrum för produktiva arbetsorganisationer inom industri, vård och omsorg, m.fl. sektorer inrättas.
 • Att det sker en skyndsam översyn av nuvarande regler och processer för beviljande av miljötillstånd för industriell verksamhet, i syfte att föreslå förändringar med sikte att minst halvera processtiderna för industriella miljötillstånd samt att nya och effektivare regler ska vara på plats senast 2018.
 • Att LO ska verka för att regeringen utformar en handlingsplan för offentlig upphandling av innovationer.
 • Att LO ska verka för att handlingsplanen för offentlig upphandling av innovationer särskilt styrs mot lösningar som främjar utvecklandet av svensk grön teknologi.

Kommunikationer

 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att det finns ett bra mobilnät i hela Sverige, med en mobiltäckning på minst 3G.
 • Att LO ska verka för att statens nyinvesteringar i trafikinfrastruktur höjs till 1 procent av BNP.
 • Att LO ska verka för att det tillskjuts nya resurser till drift- och underhåll av trafikinfrastrukturen motsvarande 0,1-0,2 procent av BNP i nivåhöjning.

Bostadspolitik

 • Att LO påverkar regeringen till att stimulera ett ökat bostadsbyggande och en högre investeringsvilja.
 • Att stimulera en högre ambition i klimatsmart renovering av det befintliga bostadsbeståndet.
 • Att hyresrätter prioriteras så andelen ökar och ett gott boende möjliggörs för de resurssvagare grupperna i samhället.
 • Att kraftigt öka bostadsbyggandet av lägenheter utöver dagens prognoser på byggandet av 30 000 per år.
 • Att LO ska verka för en lagändring som ger hyresgäster lagstadgad rätt till samråd inför upprustning.
 • Att LO ska verka för att miljöpremie för upprustning av hyresrätter införs.
 • Att LO ska verka för att de allmännyttiga bostadsbolagen används för att se till att alla invånare i kommunen erbjuds bra bostäder.
 • Att LO ska verka för att statens ansvar för bostadsförsörjningen utvidgas.
 • Att LO ska verka för att byggprocessen snabbas upp.
 • Att LO ska verka för att rörligheten på bostadsmarknaden förbättras.
 • Att LO ska verka för att det tillförs ekonomiska stimulanser för att öka bostadsbyggandet samt vidta åtgärder som minskar bostadssektorns klimatpåverkan. 

Läs också om LO-kongressens beslut gällande klimat, miljö och energi.