Fråga facket Fråga facket

Utbildningspolitik

Arbetsmarknad Det livslånga lärandet är förutsättningen för en fungerande arbetsmarknad, individens möjligheter till egen utveckling och möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Förbundens inflytande över yrkesutbildningarna är en nyckelfråga. Validering synliggör kunskaper och erfarenheter utanför utbildningssystemet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Upptäcka världen

Allas tillgång till utbildning och lärande är lätt att motivera. Redan förskolans kombination av lärande och omsorg bidrar till individens personliga utveckling. Lärandet och läsandet ger barn möjlighet att upptäcka världen, att pröva sig fram, hitta intressen och skapa framtidsdrömmar. Utbildning förbereder också för steget från ungdomsåren in i högskolan eller ut på arbetsmarknaden. Men bara tillgången räcker inte. Innehållet och hur lärandet utformas är minst lika viktigt.

Ökad segregation

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag, att utjämna olikheter i förutsättningar och att öka jämlikheten i samhället. Att ge det där extra som gör att alla ska kunna nå de mål som är uppsatta av riksdag och regering. Tyvärr minskar likvärdigheten i svensk skola och segregationen ökar i de större städerna. Det är något som måste motverkas.

Förbundens inflytande

LOs har ett brett intresse i utbildningsfrågorna där grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen är i huvudsakligt fokus. Grundskolan bygger förutsättningarna för hur det går i gymnasiet. I gymnasieskolan är det främst de yrkesförberedande programmen som förbunden och LO arbetar med. LOs roll är att bidra till att skapa förutsättningar för att respektive förbund och bransch ges ökat inflytande och ansvar i utformningen av yrkesbildningarna i både gymnasieskola och vuxenutbildning. Så byggs kvalitet och attraktivitet.

Livslångt lärande

Folkbildning, vuxenutbildning och utvecklingen av YrkesVux är av stor betydelse för förbundens medlemmar när det gäller att kunna delta i det livslånga lärandet.
Sverige behöver fortsatt utveckla möjligheterna till yrkesutbildning och yrkesutveckling. Det sker genom att utveckla ett sammanhållet yrkesutbildningssystem där gymnasieskolans yrkesutbildningar, Yrkesvux och YH-utbildningar ingår som beståndsdelar.

Validering

Det är av stor vikt att de som arbetar inom LOs förbundsområden och branscher får sina kunskaper och färdigheter synliggjorda, värderade och erkända. Med hjälp av validering kan den enskilde söka sig vidare i arbetslivet eller ta del av formella studier.

LOs roll är att vara delaktig i arbetet med att utveckla ett nationellt system för validering och ett nationellt ramverk för kvalifikationer. Det innebär ett faktiskt erkännande av yrkesverksammas kunskaper, erfarenheter och kvalifikationer oavsett hur de har uppstått som ett led i det livslånga lärandet.