Fråga facket Fråga facket

Utbildningar för handledare


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Utbildningar för handledare

Utbildningarna som presenteras under samlingsnamnet ”Pedagogisk utvecklingsväg” vänder sig till dem som har ett uppdrag som handledare. Utbildningarna genomförs i samverkan, utifrån de intentioner som presenteras i Riktlinjer och stöddokument för tvärfacklig studieverksamhet, av LO, ABF, förbunden, och folkhögskolorna exempelvis Runö.

 

Syftet 

Syftet är att ta ett gemensamt grepp om och precisera de bildnings- och utvecklingsinsatserna. Syftet är att göra handledarna mer kompetenta i sin roll så de i sin tur på ett framgångsrikt sätt kan utbilda medlemmar och förtroendevalda och därigenom bidra i arbetet med att bygga en stark facklig organisation.    

Bildningsinsatser 

Sammanlagt presenteras fem olika bildningsinsatser. Dessa genomförs optimalt i en stege som tar sin början i Pedagogisk grundutbildning, varvas med deltagande i Pedagogisk mötesplats och avsluta efter tre, fyra år med Vuxnas lärande.

 

Pedagogisk grundutbildning

Utbildningen som genomförs under 3 + 2 dagar och syftar till att ge blivande och nya handledare grundläggande pedagogiska kunskaper samt insikt om och betydelsen av att möta människor där de är. Efter utbildningen ska deltagarna ha kännedom och förståelse för; våra värderingar, att vara trovärdig som ledare samt folkbildning och dess pedagogik. Men också att man blivit tryggare i sin roll som handledare.

 

Pedagogisk Vidareutbildning

Även vidareutbildningen genomförs under 3 + 2 dagar och vänder sig till handledare som är/varit verksamma och genomfört minst fyra utbildningar samt genomgått grundutbildningen. Utbildningen syftar till att utveckla det pedagogiska och metodiska handledarskapet. Deltagarna ska också utvecklatförmågan att kunna; skapa och hantera goda lärsituationer i olika bildningssammanhang.


Fördjupad handledarutbildning

Utbildningen är tre dagar och genomförs som internat på Runö. Som deltagare ska man gått föregående steg, dvs grund och vidareutbildningsamt varit verksam som handledare i minst tre år och kontinuerligt genomfört utbildningar. Syftet är att stärka handledarna i sin roll och i sitt ledarskap. Man får chansen att bygga på sina kunskaper om;Ett pedagogiskt ledarskap,hur man skapar ”tillgänglighet”runt hela utbildningen, och hur man kan tillvarata deltagareskunskaper under en utbildning, mm.

 

Vuxnas lärande

Även utbildningen Vuxnas lärande är tre dagar, genomförs som internat på Runö och vänder sig till handledare som gåt föregående utbildningsstegoch varit verksamma i tre år. Utbildningen syftar till att öka deltagarnas kunskap om hur vuxna lär, hur man skapar och anordnar en mångfald av lärsituationer i det ”livslånga lärandet”

 

Pedagogisk mötesplats

Denna bildningsinsats kan liknas med en årligen återkommande erfarenhetskonferens som genomförs av ABF avdelningarna/distrikten i direkt samarbete med LO-distrikten. Målgruppen är alla verksamma hand- och cirkelledare inom studie-,försäkrings- och ungverksamheten. Mötesplatserna ska vara ett forum för tvärfackligt erfarenhetsutbyte, nätverks- och brobyggandesom syftar till att bygga och utveckla kompetenta handledarlag.